Quickscan Flora en Fauna

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt vaak getoetst aan de Wet Natuurbescherming. Sloots Milieu voert hiervoor lokale natuurtoetsen uit. Deze toets is nodig om na te gaan of uw plan een negatieve invloed heeft op beschermde dier- en plantensoorten.

Een Quickscan bestaat uit 3 verschillende delen:

  1. Bureauonderzoek aan de hand van atlassen, literatuur en geregistreerde waarnemingen;
  2. Veldonderzoek op locatie van het plangebied;
  3. Rapportage

Op deze manier worden de ecologische risico’s vooraf goed in beeld gebracht. Hiermee voorkomt u vertraging in uw aanvraag en wordt er aan de wettelijke eisen voldaan.

Nader onderzoek

In enkele gevallen is er aanvullend onderzoek nodig. Dit is wettelijk verplicht wanneer blijkt dat in of rond het plangebied beschermde flora- en faunasoorten voorkomen en door uw werkzaamheden de Wet Natuurbescherming kan worden overtreden. U kunt dan denken aan een nader onderzoek gericht op bijvoorbeeld gierzwaluwen, huismussen of vleermuizen.

Met dit aanvullende onderzoek wordt precies in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor deze betreffende soort en hoe verder te handelen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Mocht nader onderzoek noodzakelijk zijn dan wordt u tijdig hiervan op de hoogte gesteld.